VYS-DEMİRBAŞ YÖNETİMİ

VYS Demirbaş Yönetimi, firmanızın varlıklarından biri olan demirbaşlarınız için hızlı, kullanışlı süreçleri ile zaman ve işgücünden tasarruf sağlarken detaylı takip özellikleri sayesinde kayıp, yanlış işlemler ve suiistimal ile zarara uğramanızı engelleyen en büyük destekçiniz olacaktır.


Demirbaş yönetimi yılda birkaç kez tekrarlanan bir operasyon olduğu için sorumlu personelin yeterince konsantre olamamasına veya işi zor olarak değerlendirerek bir şekilde yanlışta olsa tamamlamasına neden olmaktadır. VYS Demirbaş Yönetim ile hem bu sorunları ortadan kaldıracak hemde firma varlığınızı anlık takip edebilme yeteneğine sahip olacaksınız…

ZAMAN VE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ
YETKİ TABANLI KULLANIM
HİYERARŞİK YAPI
YATIRIMLARI KORUMA
ANLIK SORGULAMA
ESNEK TANIMLAMA
DEMİRBAŞ KAYIT BİLGİLERİ
MOBİLİTE

DIŞ KAYNAK HİZMETLER

Ayrıca talep etmeniz durumunda tüm

 • PLANLAMA
 • SAYIM
 • ETİKETLEME
 • FATURA EŞLEŞTİRME
 • ZİMMETLEME
 • RAPORLAMA

işlemleriniz sizin adınıza biz yapabiliriz.

DEMİRBAŞ YÖNETİMİ

 • DEMİRBAŞLARIN TESPİTİ

  Barkod / RFID Teknolojileri ile kayıt altına alma

 • DEMİRBAŞ ZİMMETİ

  Şirkete ait bir demirbaşı kullanan kişi sorumluluğuna atanması ve alt zimmetler oluşturulması (Zimmetli personel Kullanan Personel ayrımı) Zimmet Formu basımı yapılabilir

 • DEMİRBAŞ KONUMLARI

  Demirbaşın bulunduğu konumun belirlenmesi. Firmaya ait tüm konumların sisteme girilerek barkod ile tespit edilmesi. Kampüs, Şube veya çok lokasyonlu takip imkanı

 • KONUM TRANSFERİ

  Demirbaş konumlarının toplu veya tek tek kolayca değiştirilebilmesi

 • GARANTİ TAKİBİ

  Garanti Bitiş Tarihine göre demirbaşın garanti takibinin yapılması

 • GEÇMİŞ İŞLEMLERİN RAPORLANMASI

  Konum transferi, Zimmet iptali, Zimmet Ekleme vb gibi işlemler kaydın silinmesi halinde bile geçmişte saklanarak raporlanabilir.

 • DÖNEMSEL DEMİRBAŞ SAYIMI

  Dönemsel olarak yapılan demirbaş sayımlarının karşılaştırılarak takibinin yapılabilmesi. Bir dönemde mevcut olan demirbaşın sonraki dönemde bulunamaması halinde alarm vermesi

 • FİRMAYA ÖZEL TANIMLAR

  Firmaların kendi özel tanımlarını yapabilmesi.
  Örn: Zimmet formundaki matbu yazının değiştirilmesi vb. gibi..

 • KOLAY KULLANIM

  İşlemlerin farklı menülerden de yapılabilmesi nedeniyle menüler arasında dolaşmadan çözülebilmesi. Örn. Demirbaş tanımından Zimmet veya Konum transferinin yapılabilmesi

 • HIZLI DESTEK

  Yazılım ile ilgili her türlü talebe hızlı dönüş ve çözüm üretilmesi.

 • BULUT TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

  VYS Demirbaş Yönetim uygulaması Bulut tabanlı bir uygulama olup tamamen Web Browser üzerinde çalışır. Kullanıcılar Yetkileri doğrultusunda işlem yapabilir.

 • MOBİL UYGULAMA İLE TAKİP

  Demirbaşın barkodu El Terminali veya cep telefonuna yüklenecek bir uygulama ile demirbaş sayımı veya takibi yapılabilmesi. Aynı şekilde RFID etiketler RFID Okuyuculu bir terminal vasıtasıyla çok kısa sürede sayılabilmesi

 • DİĞER UYGULAMALAR İLE ENTEGRASYON

  Kullanılan ERP veya yerel uygulamalar ile kolay entegrasyon.

 • MEVCUT VERİLERİN KULANIMI

  Daha önce var olan bir sisteme ait veriler VYS Demirbaş Data Yapısına uygun olarak sistem içine alınabilir veya içerideki veriler Excel, PDF vb gibi ortamlara gönderilmesi

 • DEMİRBAŞLARIN BAKIM İŞLEMLERİ

  Demirbaşların arıza, periyodik bakım veya hurda gibi işlemlerin takibi.

HESAP KODLARI


5018 Sayılı Kanunun ilgili yönetmeliklerinde belirtilen ve tüm Kamuda kullanılması zorunlu hesap kodları uygulamaya önceden yüklenmiştir. Bu yöntem ile ayrıca bir kodlama sistemine gerek kalmaksızın demirbaşlar veya Mali olmayan varlıklar uygun şekilde kodlanarak ileride oluşabilecek entegrasyon ihtiyaçlarına baştan uygun hale getirilmiştir.

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETIMI VE KONTROL
KANUNU

MALI OLMAYAN VARLIKLAR VE SINIFLANDIRILMASI

MADDE 23
(1) Mali olmayan varlıklar; bir üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve zaman içinde tekrarlanarak bir yıldan fazla kullanılabilen binalar ve yapılar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine ve teçhizatlar, taşıtlar, demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıkları kapsayan maddi duran varlıkları; üretim veya yönetim hizmetlerinde kullanılmak veya satış amacıyla edinilen stoklar ile madde ve malzemeler, üretim aşamasında veya üretim aşamaları tamamlanmış olan ve satılmak veya tüketilmek üzere elde bulundurulan mallar gibi diğer varlıkları kapsayan stokları; değerli taşlar ve metaller, sanat eserleri, antikalar ve mücevherat gibi öncelikli amacı üretim sürecinde kullanılmak veya tüketilmek olmayan taşınır varlıkları; arsa, arazi, yeraltı varlıkları, diğer doğal olarak ortaya çıkan üretilmemiş maddi duran varlıklar, telif ve patent hakları ile lisans gibi maddi olmayan duran varlıkları ifade eder.

(2)Stoklar, maliyet bedeliyle ilgili stok hesaplarına kaydedilir. Maliyet bedeli, stokların depolanacağı yere kadar getirilmesi için yapılan bütüngiderleri kapsar. Kullanıldıklarında veya tüketildiklerinde gider hesabına, satıldıklarında ise ilgili varlık hesaplarına kaydedilerek stok hesaplarından düşülür.

(3)Milli savunma, istihbarat ve emniyet hizmetlerini yürüten kamu idarelerinin ihtiyaçları için alınacak her türlü taşınır doğrudan mal ve hizmet satın alma gideri olarak kaydedilir. Bu idarelerin edindikleri diğer varlıklar ilgili varlık hesaplarına kaydedilir.


SUNUCU UYGULAMASI


Sunucu uygulaması tüm operasyonda yapılan tanımların ve raporlamaların hazırlandığı ortamdır. Kurumun lokasyonlarında yapılan keşiflerin neticesi VYS_Demirbaş Sunucu uygulamasında vücut bulmaktadır. Bununla birlikte bu uygulama sahada kullanılacak olan VYS_Demirbaş Mobil uygulaması için de veritabanı oluşturmaktadır.
Aynı zamanda ERP yazılımları ile entegrasyon bu katmanın işidir.MOBİL UYGULAMA


Mobil platform için hazırlanmış olan MobAsset Mobil uygulama hem demirbaşların dijitalleştirilmesinde aktif olarak kullanılmakta hemde herhangi bir zamanda kamera özelliği olan bir Android telefon ile barkodlu demirbaşa ait kayıtlı tüm bilgilere erişilebilmektedir. Tabii ki yetki verildiyse. RFID okuyucu özellikli Terminaller ile çalışabilme

Kiwi standing on oval
KEŞiF

Demirbaşların bulunduğu Şehir, Bina, Kat ve Bölüm olarak kayıt altına alınarak operasyon sırasında en az bilgi girişi ile operasyonun hızlanması sağlanır

Kiwi standing on oval
KODLAMA

Tüm operasyonun üzerine yoğunlaşacağı Konum ve Demirbaşların barkod etiketlerinin hazırlanıp ürün ve konum uygun yerine yapıştırılması

Kiwi standing on oval
DiJiTALLEŞTiRME

Barkodlanmış konum ve demirbaşların mobil uygulama ile kayıt altına alınarak bilgi sistemlerine aktarılma işi.

Kiwi standing on oval
RAPORLAMA

Operasyon sonrasında verilen hizmetin performansı ve firmanın varlıklarının raporlanma hizmeti.

DEMİRBAŞ SAYIMINA
İHTİYACINIZ VAR MI ?

VARLIK TESPİTİ ?

Kurumun sahip olduğu mali duran varlıkların tespit edilip şirketin fiziksel değerinin hesaplanmasına fayda sağlar


ÇOK KONUMLU TAKİP ?

Sahip olunan demirbaşların hangi lokasyona ait olduğunun anında tespiti


SERİ NO'LU TAKİP ?

Bilgi İşlem gibi teknik bölümler tarafından takip edilen demirbaşa ait değiştirilebilir parçaların da serino bazında yönetilmesi


DÖNEMSEL İŞLEMLER ?

Dönemsel olarak yapılan işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yapılmasını sağlar. İstenirse Anlık sayım kolayca yapılabilir

PERSONEL ZİMMET ?

Personele iş için kullanılmak üzere verilen demirbaşların takibinin yapılabilmesi


TAŞINMA ?

Taşınmalarda veya oda değiştirme gibi durumlarda tek seferde hızlı bir işlemle konumdaki demirbaşların taşınması


LOGLAMA ?

Demirbaşa ait tüm hareketlerin hikayesinin kaydedilmesi nedeniyle geçmişe dönük takibin yapılabilmesi


MOBİL TAKİP ?

Kişisel cep telefonuna yüklenecek yazılım ile yöneticilerin veya ilgililerin kolayca Demirbaş takibinin yapılabilmesi

MARKALARIMIZ

Tüm Kuruluşlar İçin Yerinde Çözüm Ve Önerilerimizle Devamlı Destek Sağlıyoruz